Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Rozumiem

Zapraszamy do zakładania zleceń za pośrednictwem naszej nowej strony Kurierpalety.pl

www.Kurierpalety.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Możliwa wysyłka palet o wymiarach:

60 x 80 cm; 120x80 cm;120x120cm

Koperyty ,paczki wkrótce :-)

Regulamin

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego www.kurierpalety.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”/,,Serwisem”) przez Michała Lewandowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PACK - SERVICE Michał Lewandowski, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju pod adresem ul. Sąsiedzka 13, 80-298 Gdańsk, NIP: 9570492022, REGON: 192548045, zwany dalej ,,Usługodawcą”.
  1. adres poczty elektronicznej: biuro@pack-service.pl,
  2. telefonicznie pod numerem:+48 606 518 778 , +48 730 928 158,
  3. za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie. 
 1. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez:
 1. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej www.kurie36.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
 2. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Serwisu, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie.
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, rodzaje i zakres Usług, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 5. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall. 
 6. Zasady świadczenia w ramach Serwisu innych Usług, w tym Usług płatnych mogą określać dodatkowe (odrębne) regulaminy.

II. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Serwis Internetowy/Serwis - serwis internetowy dostępny w domenie www.kurierpalety.pl, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach którego Użytkownicy mogą korzystać z Usług oferowanych przez Usługodawcę na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług świadczonych w Serwisie;

Konsument - Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

Przedsiębiorca -  Użytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;

Przesyłka – paczka, paleta lub innego rodzaju spakowana rzecz, która zgodnie z informacjami na Stronie Serwisu, może zostać zlecona do przewozu i dostarczenia do adresata przez Przewoźnika;

Przewoźnik – podmiot profesjonalnie zajmujący się przewozem i doręczaniem towarów, realizujący we własnym imieniu i na własną rzecz usługi, zgodnie z zasadami określonymi przez Przewoźnika(dalej jako ,,Zasady świadczenia usług Przewoźnika”); 

Konto/Konto Użytkownika – przydzielona danemu Użytkownikowi część Serwisu, za pomocą, której może on dokonywać określonych czynności w Serwisie, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

Rejestracja - jednorazowa czynność, polegająca na założeniu Konta w Serwisie Internetowym, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników Serwisu drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Umowa – umowa o świadczenie Usług Serwisu, zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin – niniejszy dokument.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług, a w szczególności, przeglądania informacji dostępnych w Serwisie jak również nadania przesyłki u Przewoźnika, jak też korzystania z innych Usług dostępnych w Serwisie.
 2. Usługodawca świadczy usługi pośredniczenia w transporcie drogowym i w tym zakresie udostępnia Użytkownikom infrastrukturę swojego Serwisu, w celu umożliwienia im dokonania nadania Przesyłki do przewozu bezpośrednio danemu Przewoźnikowi  (dalej jako ,,Zlecenie nadania Przesyłki” lub ,,Zlecenie”), zgodnie z informacją prezentowaną w Serwisie i na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 3. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 4. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu oraz Usług:
  • urządzenie z dostępem do Internetu,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,
  • program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.
 5. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

IV. USŁUGI

 1. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.
 2. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z następujących Usług:
  1. przeglądanie informacji zamieszczonych w Serwisie,
  2. założenie  i prowadzenie Konta w Serwisie,
  3. Zlecenie nadania Przesyłki,
  4. udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiającego kontakt z Usługodawcą,
  5. dodawanie i prezentowanie w Serwisie opinii/komentarzy.
 3. Usługi świadczone w Serwisie są bezpłatne, za wyjątkiem Usługi Zlecenia nadania Przesyłki, która jest odpłatna na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz w wysokości wskazanej w Serwisie.
 4. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu prezentuje informacje o usługach świadczonych przez Przewoźników oraz inne informacje zgodne ze specyfiką i charakterem Serwisu. Każdy Użytkownik ma możliwość przeglądania informacji prezentowanych w Serwisie.
 5. Ponadto w Serwisie prezentowane są informacje o usługach bądź produktach Przewoźników, obejmujących całościową lub częściową ofertą danego Przewoźnika. Wybrane spośród usług Przewoźników, o których mowa w zdaniu poprzednim mogą być Zlecone za pośrednictwem Serwisu, zgodnie z informacjami w nim prezentowanymi.
 6. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji dostępnych w Serwisie, w tym informacji o usługach i produktach Przewoźników, o których mowa w ppkt. 5 powyżej, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.
 7. Niektóre z Usług świadczonych w Serwisie mogą wymagać posiadania Konta w Serwisie oraz zalogowania się do niego.
 8. Usługodawca na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie umożliwia założenie i prowadzenie Konta Użytkownika w Serwisie.
 9. W celu założenia Konta Użytkownik dokonuje Rejestracji.

10.  Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w Serwisie.

11.  Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia Konta.

12.  Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu poczty elektronicznej. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwość korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta.

13.  Czynności zmierzające do założenia Konta, jak również inne czynności w ramach świadczonej Usługi prowadzenia Konta, mogą dokonywać jedynie osoby należycie umocowane do działania w imieniu Użytkownika będącego Przedsiębiorcą.

14.  Każdy Użytkownik Serwisu może korzystać z Usługi Zlecenia nadania Przesyłki za pośrednictwem Serwisu. Usługa świadczona jest przez czas oznaczony, do momentu wypełnienia i przesłania przez Użytkownika interaktywnego formularza Zlecenia za pośrednictwem Serwisu, na zasadach wskazanych w pkt. V niniejszego Regulaminu.

15.  Każdy Użytkownik Serwisu ma możliwość wysłania do Usługodawcy wiadomości za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu formularza kontaktowego jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Użytkownika za pośrednictwem formularza.

16.  Użytkownik ma możliwość dodawania i prezentowania indywidualnych i subiektywnych opinii w Serwisie, w tym w szczególności dotyczących świadczonych w Serwisie Usług.

17.  Użytkownik dodając opinię i inne wypowiedzi w Serwisie oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej.

18.  Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Usługodawcę na stronach Serwisu, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).

19.  Usługodawca może uzgodnić z każdym Użytkownikiem indywidualne zasady świadczenia Usług.

20.  Użytkownik będący Konsumentem, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy świadczenia Usług, o których mowa powyżej, może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, o ile w chwili zawarcia Umowy świadczenia Usługi nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

V. ZLECENIE NADANIA PRZESYŁKI

 1. Usługodawca nie świadczy Usług w zakresie transportu, przewozu czy doręczania Przesyłek do adresatów. Usługodawca nie jest również drugą stroną umów w zakresie, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Użytkownik dokonując Zlecenia wchodzi w stosunki prawne (zawiera umowę w zakresie przewozu i doręczenia Przesyłki) z Przewoźnikiem.
 2. Usługodawca może działać w imieniu i na rzecz Przewoźnika, przy określonych czynnościach w ramach przyjęcia i realizacji Zlecenia, z wyjątkiem wykonania usługi w zakresie realizacji Zlecenia.
 3. W celu dokonania Zlecenia nadania Przesyłki, Użytkownik korzysta z interaktywnego formularza dostępnego w Serwisie (dalej jako ,,Formularz Zlecenia”), wypełniając pola oznaczone jako obowiązkowe. Usługodawca, na podstawie informacji podanych przez Użytkownika, dopasowuje dla niego Przewoźnika, który zrealizuje dla Użytkownika usługi i czynności objęte Zleceniem.
 4. Wypełnienie i przesłanie za pośrednictwem funkcjonalności Serwisu Formularza Zlecenia stanowi ofertę Użytkownika skierowaną do dopasowanego przez Usługodawcę Przewoźnika, w zakresie Zlecenia mu usługi przewozu i doręczenia Przesyłki na zasadach zgodnych z Zasadami świadczenia usług Przewoźnika.
 5. Usługodawca informuje, że każdy z Przewoźników samodzielnie ustala zasady realizowania przez niego usług w zakresie przewozu i doręczenia Przesyłek, w tym w szczególności udostępniając we własnym zakresie stosowne dokumenty regulujące te zasady – Zasady świadczenia usług przewoźnika czy listy towarów zabronionych. Dodatkowo, w celu uproszczenia Użytkownikom procedury dokonywania Zleceń, Usługodawca na stronach Serwisu prezentuje ogólne wytyczne i zasady realizacji usług przez Przewoźników, w tym listę towarów zabronionych.
 6. Każdy Użytkownik przed dokonaniem Zlecenia nadania Przesyłki, jest zobowiązany zapoznać się z zasadami świadczenia Usług przez wybranego Przewoźnika, oraz ogólnymi zasadami, o których mowa w zdaniu poprzednim.
 7. Na podany przez Użytkownika w Formularzu Zlecenia adres e-mail Użytkownika, Usługodawca w imieniu Przewoźnika prześle informacje o przyjęciu jego oferty, o której mowa w ppkt. 4 powyżej. W tym momencie zawarta zostaje umowa między Użytkownikiem a Przewoźnikiem. W ten sam sposób, Usługodawca w imieniu Przewoźnika, przekaże Użytkownikowi wygenerowany dla niego list przewozowy.
 8. Użytkownik zainteresowany Zleceniem nadania Przesyłki, może również skontaktować się z Usługodawcą e-mailowo, pod adresem: biuro@pack-service.pl, kierując swoje zapytanie ofertowe (dalej jako ,,Zapytanie ofertowe”).
 9. W wiadomości, o której mowa w ppkt. 8 powyżej Użytkownik wskazuje w szczególności wymiary, wagę oraz inne istotne parametry Przesyłki, a także adres jej odbioru i doręczenia.

10. W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe, o którym mowa powyżej, Użytkownik otrzyma w formie mailowej informacje wskazującą w szczególności proponowanego Przewoźnika oraz cenę realizacji Zlecenia, stanowiącą ofertę Zlecenia nadania Przesyłki. Umowa w zakresie Zlecenia nadania zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Usługodawcę, w odpowiedzi na ofertę, o której mowa w zdaniu poprzednia e-mailowego potwierdzenia jej przyjęcia.

11. W przypadku gdy Zapytanie ofertowe, o którym mowa w ppkt. 8 powyżej jest niepełne, niewystarczające lub niekompletne, Usługodawca zwróci się do Użytkownika, za pośrednictwem wiadomości e-mail, w celu uzupełnienia niezbędnych do przesłania oferty informacji.

VI. PŁATNOŚCI

 1. Usługodawca w imieniu Przewoźnika prezentuje w Serwisie koszty realizacji Zlecenia nadania Przesyłki przez Przewoźnika. Ceny podawane będą w złotych polskich i będą zawierały wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz inne opłaty.
 2. Użytkownik dokonuje płatności za pomocą płatności elektronicznej z wykorzystaniem systemu płatności elektronicznej zintegrowanej z Serwisem. Użytkownik dokonuje płatności, o której mowa w zdaniu poprzednim, w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin. W przypadku Zleceń złożonych telefoniczne lub e-mailowo Usługodawca prześle Użytkownikowi link do płatności, o której mowa w zdaniu poprzednim.
 3. W przypadku braku płatności Użytkownika w terminie, o którym mowa w ppkt. 2 powyżej, Usługodawca w imieniu Przewoźnika może kontaktować się z Klientem w celu przypomnienia o płatności, w tym w szczególności za pośrednictwem wiadomości e-mail. W przypadku nieuiszczenia przez Użytkownika płatności w terminie, o którym mowa w ppkt. 2 oraz w dodatkowym terminie - 24 (dwudziestu czterech) godzin  terminie, Przewoźnik jest uprawniony do odstąpienia od umowy świadczenia usługi objętej Zleceniem, co będzie skutkowało brakiem realizacji Zlecenia Użytkownika.
 4. Usługodawca przekaże Użytkownikowi elektroniczną fakturę obejmującą płatność, o której mowa w ppkt. 2, na podany w trakcie dodawania Zlecenia adres e-mail. Na życzenie Użytkownika, Usługodawca prześle Użytkownikowi fakturę papierową, na podany przez niego adres.
 5. W przypadku stwierdzenia różnic między danymi lub jakimikolwiek parametrami podanymi przez Użytkownika w Formularzu Zlecenia, Użytkownik może być zobowiązany do dokonania dodatkowej opłaty, zgodnie z zasadami świadczenia usług Przewoźnika. Zlecenie Przewoźnikowi dodatkowych, nie objętych Zleceniem usług, jak również wykonanie przez Przewoźnika dodatkowych czynności, są odrębnie płatne, zgodnie z cennikiem dostępnym w Serwisie.
 6. Usługodawca może przewidzieć odrębne zasady w zakresie płatności dla Użytkowników będących Przedsiębiorcami, o czym mowa w pkt. VII niniejszego Regulaminu.

VII. ODRĘBNE ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG DLA PRZEDSIEBIORCÓW

 1. Usługodawca umożliwia Użytkownikom będącym Przedsiębiorcami świadczenie Usług na odrębnych, indywidualnie uzgodnionych warunkach.
 2. W celu rozpoczęcia współpracy na preferencyjnych zasadach, o których mowa w ppkt. 1 powyżej, Przedsiębiorca kontaktuje się z Usługodawcą we wskazany w pkt. I Regulaminie sposób.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Usług dla Przedsiębiorcy bez podania przyczyny.
 4. Użytkownik będący Przedsiębiorcą, w ramach korzystania z Usług Serwisu jest zobowiązany do Podania Usługodawcy danych oznaczonych w Serwisie lub wskazanych mu przez Usługodawcę jako obowiązkowe, w tym w szczególności danych prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 5. Usługodawca może zobowiązać Użytkownika będącego Przedsiębiorcą do przesłania drogą elektroniczną kopii wskazanych dokumentów, w tym w szczególności potwierdzających prowadzoną przez niego działalność gospodarczą, pod rygorem odmowy nawiązania współpracy lub wypowiedzenia Umowy. W przypadku prowadzenia przez Użytkownika działalności gospodarczej poza granicami Polski – odpowiedników tych dokumentów w języku pochodzenia wraz z przysięgłym tłumaczeniem na język polski.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Użytkownika, o przesłanie dodatkowych dokumentów niewskazanych powyżej lub do przesłania ich w innym formacie.
 7. Usługodawca może zaoferować Przedsiębiorcy dokonywanie rozliczeń po realizacji przez Przewoźników Zlecenia Nadania, w tym wystawiania faktur zbiorczych obejmujących Zlecenia w indywidualnie uzgodnionym okresie rozliczeniowym.
 8. Usługodawca ma prawo do zawieszenia świadczenia Usług dla Przedsiębiorcy, jak również rozwiązania Umowy o świadczenie Usług,  ze skutkiem natychmiastowym, w szczególności w przypadku powzięcia wątpliwości co do poprawności czy kompletności podanych przez Użytkownika danych, jak również w innych przypadkach, w tym w szczególności:
  1. w przypadku powzięcia podejrzenia, że Użytkownik narusza Regulamin Serwisu, Regulaminy Przewoźników lub obowiązujące przepisy prawa,
  2. w przypadku jakiejkolwiek zaległości w płatnościach na rzecz Usługodawcy,
  3. gdy działania lub zaniechania Użytkownika wpływają negatywnie na dobre imię Usługodawcy lub w inny sposób szkodzą Usługodawcy.

VIII. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzania za pośrednictwem Serwisu lub przekazywania Usługodawcy oraz Przewoźnikowi danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach tych danych, a w szczególności zmiany danych podanych w ramach Konta lub innych danych niezbędnych do realizacji Usług Serwisu, jak również do realizacji Zlecenia.
 3. Zabronione jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.
 4. Zabronione jest kopiowanie lub powielanie jakiejkolwiek części Serwisu w całości bądź w części bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy. Usługodawca może podjąć kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, w celu ochrony interesów Usługodawcy oraz innych Użytkowników.
 5. Usługodawca ma również prawo do zawieszenia świadczenia Usług lub rozwiązania Umowy, w stosunku do Użytkownika będącego Konsumentem, w przypadkach wskazanych w pkt. VII ppkt. 8, po wcześniejszym uprzednim wezwaniu do zaprzestania naruszeń.
  1. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
  2. Za stosowanie i wywiązywanie się Przewoźnika z wszelkich obowiązków lub zobowiązań, w tym w szczególności z realizowanej w ramach świadczonych prze niego usług i zobowiązań wynikających z realizacji Zleceń, odpowiada wyłącznie ten podmiot. 
  3. Odpowiedzialność Usługodawcy względem Użytkownika będącego Przedsiębiorcą zostaje wyłączona w granicach dopuszczalnych przez obowiązujące prawo i jest ograniczona do kwoty 200 (dwieście) złotych.

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

X.  REKLAMACJE

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania. Odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Użytkowników będących Przedsiębiorcami zostaje wyłączona.
 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: PACK-SERVICE Michał Lewandowski, ul. Sąsiedzka 13, 80-298 Gdańsk, poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: biuro@pack-service.pl, lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez Usługodawcę.
 5. Reklamacje dotyczące usług czy czynności wykonywanych przez Przewoźnika, powinny być zgłaszane do Przewoźnika i w procedurze przewidzianej przez tego Przewoźnika. Usługodawca może udzielić Użytkownikowi wsparcia w celu prawidłowego skierowania reklamacji w zakresie działań Przewoźnika. 
 6. Użytkownik, będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1.                                           i.    jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą.
  2.                                          ii.    konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

XII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 2. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 3. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, zostaje poddane właściwym sądom polskim.
 4. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku gdy drugą stroną jest Użytkownik będący Przedsiębiorca, będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 5. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik będący Konsumentem, zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian w stosunku do konsumentów nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich opublikowania.
 6. Konsumenci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem  na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Konsument posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w wiadomości mailowej na adres:biuro@pack-service.pl, w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem Umowy.
  1. Usługodawca może również przedstawić zmiany Regulaminu Użytkownikom posiadającym Konto do zapoznania się oraz akceptacji przy logowaniu do Konta Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje zmiany Regulaminu umowa świadczenia usługi prowadzenia Konta ulega rozwiązaniu z chwilą z upływem 14 dni od  tej odmowy akceptacji, chyba że w tym czasie Użytkownik dokonana akceptacji.
  2. Zmiany Regulaminu dotyczące Użytkowników będących Przedsiębiorcami, wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych Serwisu.
 1. W sytuacji, o której mowa w ppkt. 7 powyżej zmienione zapisy Regulaminu obowiązują Użytkownika od dnia ich zaakceptowania.

10. W przypadku sprzeczności niniejszego Regulaminu z zapisami Zasad świadczenia usług Przewoźników, zastosowanie mają zapisy niniejszego Regulaminu.

 

Polityka prywatności i wykorzystywania plików „cookies”  w Serwisie internetowym

www.kurier36.pl

Informacje ogólne

Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności w Serwisie internetowym www.kurierpalety.pl (dalej jako "Serwis Internetowy"). Administratorem Serwisu internetowego jest Michał Lewandowski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PACK - SERVICE Michał Lewandowski, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju pod adresem ul. Sąsiedzka 13, 80-298 Gdańsk, NIP: 9570492022, REGON: 192548045.

 

Wyrazy użyte z dużej litery mają znaczenie nadane im w regulaminie niniejszego Serwisu internetowego.

Dane osobowe zbierane przez Administratora Serwisu Internetowego są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.

Administrator Serwisu internetowego dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Użytkowników Serwisu internetowego. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Adresatem możliwości korzystania z Usług dostępnych na stronie internetowej nie są dzieci poniżej 16 roku życia. Administrator danych osobowych nie przewiduje celowego gromadzenia danych dotyczących dzieci poniżej 16 roku życia.

 

Dane osobowe

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Michał Lewandowski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PACK - SERVICE Michał Lewandowski, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju pod adresem ul. Sąsiedzka 13, 80-298 Gdańsk, NIP: 9570492022, REGON: 192548045.

W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą:

 • poczty elektronicznej: biuro@pack-service.pl,
 • poczty tradycyjnej: ul. Sąsiedzka 13, 80-298 Gdańsk,
 • formularza kontaktowego, który możesz znaleźć pod adresem: https://kurierpalety.pl/kontakt/,
 • telefonu: +48 730 928 158.

 

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Administrator danych osobowych przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach i zakresie:

 • podjęcia działań przed zawarciem umowy na Twoje żądanie (np. założenie Konta), tj. dane podane w formularzu rejestracyjnym w Serwisie internetowym, tzn. adres e-mail oraz ustanowione hasło, płeć; jeżeli rejestracja Konta następuje za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej (np. Google+, Facebook) zbieramy Twoje imię i nazwisko; w celu świadczenia Usług wymagających założenia Konta, przetwarzamy Twoje dane podane w Koncie, w tym dane o zrealizowanych usługach oraz usługach płatnych;
 • w celu świadczenia Usług niewymagających założenia Konta, tj. przeglądanie stron www Serwisu internetowego, wyszukiwarka treści czy Usług, przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Serwisie internetowym, tzn. dane dotyczące przeglądanych przez Ciebie treści czy Usług, dane dotyczące sesji Twojego urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID, adres IP;
 • wykonania Umowy świadczenia Usług i korzystania z funkcjonalności zarówno wymagających jak i niewymagających założenia Konta, tj. w szczególności korzystanie z opcji Zlecenia nadania Przesyłki, informowania o statusie Usługi, dodania i prezentowania wypowiedzi w Serwisie, historii Konta, przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w Koncie oraz w ramach formularzy Zlecenia nadania Przesyłki,  oraz dane dotyczące Twojej aktywności w Serwisie, tzn. dane dotyczące oglądanych przez Ciebie treści, jak również dane dotyczące sesji, Twojego urządzenia oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID. Podanie niektórych danych jest warunkiem skorzystania z poszczególnych Usług i funkcjonalności Konta (dane obligatoryjne). Nasz system automatycznie oznacza dane obligatoryjne. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości świadczenia przez nas określonych Usług i funkcjonalności Konta. Poza danymi oznaczonymi jako obligatoryjne, podanie innych danych osobowych jest dobrowolne;
 • w celu statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności dostępnych w Serwisie internetowym, ułatwienia korzystania z Serwisu internetowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Serwisu internetowego, przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Serwisie internetowym oraz ilości czasu spędzanego na każdej z podstron w Serwisie internetowym, Twojej historii wyszukiwania, lokalizacji, adresie IP, ID urządzenia, danych dotyczących Twojej przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego;
 • w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i innymi organami egzekucyjnymi, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe podane przy rejestracji w Serwisie (założeniu Konta), zamówieniu Usług oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia lub które wynikają z wymogu prawnego, nakazu sądowego lub innej procedury prawnej;
 • w celu rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania Użytkowników, przetwarzamy podane przez Ciebie dane osobowe w formularzu kontaktowym, reklamacjach skargach i wnioskach, czy w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w innej formie oraz niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w Koncie, jak również dane dotyczące świadczonych przez nas Usług będące przyczyną reklamacji, skargi czy wniosku oraz dane zawarte w dokumentach dołączonych do reklamacji, skarg i wniosków;
 • w celu marketingu naszych Usług oraz usług naszych partnerów, w tym remarketingu, w tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy utworzeniu Konta i jego aktualizacji, dane dotyczące Twojej aktywności w Serwisie internetowym w tym aktywności, które są rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies, a w szczególności historia aktywności, zamówionych usług, historia wyszukiwania, kliknięcia w Serwisie internetowym, daty logowania i rejestracji, historia i Twoja aktywność związana z naszą komunikacją z Tobą. W przypadku remarketingu, wykorzystujemy dane o Twojej aktywności w celu dotarcia do Ciebie z naszymi komunikatami marketingowymi poza Serwisem internetowym i korzystamy w tym celu z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu naszych komunikatów na stronach internetowych innych niż Serwisu internetowego. Szczegóły na ten temat znajdziesz w zapisach dotyczących Plików cookies;
 • w celu organizacji konkursów i programów lojalnościowych tj. powiadomień o zgromadzonych punktach, powiadomienia o wygranej oraz reklamowania naszej oferty, wykorzystujemy Twoje dane osobowe podane w Koncie oraz przy rejestracji w konkursie lub programie lojalnościowym. Szczegółowe informacje na ten temat podane są każdorazowo w warunkach uczestnictwa danego konkursu lub programu lojalnościowego;
 • w celu badania rynku i opinii przez nas lub naszych partnerów, tj. informacje o usługach, Twoje dane podane w Koncie lub podczas korzystania z usług, adres e-mail. Dane zebrane w ramach badania rynku i badania opinii nie są przez nas wykorzystywane do celów reklamowych. Dokładne wskazówki podane są w informacji o danej ankiecie lub w miejscu, w którym wprowadzasz swoje dane.

 

Kategorie odnośnych danych osobowych

Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie odnośnych danych osobowych:

 • dane kontaktowe;
 • dane dotyczące aktywności w Serwisie internetowym;
 • dane dotyczące zamówień w Serwisie internetowym;
 • dane dotyczące reklamacji skarg i wniosków;
 • dane dotyczące usług marketingowych.

 

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia usług przez Administratora danych osobowych za pośrednictwem Serwisu internetowego.

Czas przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówień, usług, działań marketingowych oraz innych usług wykonywanych dla Użytkownika. Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach:

 • kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę;
 • kiedy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań przez ponad 10 lat (kontakt nieaktywny);
 • po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.

Niektóre dane w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, mogą być przechowywane przez okres kolejnych 3 lat dla celów dowodowych, rozpatrywania reklamacji, skarg oraz roszczeń związanych z usługami świadczonymi przez Serwis internetowy - dane te nie będą wykorzystywane do celów marketingowych.

Dane dotyczące zamówień usług płatnych, konkursów i programów lojalnościowych będą przechowywane przez okres 5 lat od daty dostarczenia zamówienia.

Dane dotyczące Użytkowników niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików cookies lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu Użytkownika przez Użytkownika.

Twoje dane osobowe dotyczące preferencji, zachowań i wyboru treści marketingowych mogą być wykorzystywane jako podstawa do podjęcia zautomatyzowanych decyzji w celu określenia możliwości sprzedażowych Serwisie internetowego.

Odbiorcy danych osobowych

Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

 • organom państwowym, np. prokuratura, Policja, GIODO, Prezes UOKiK, jeżeli się o to do nas zwrócą,
 • dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Serwisu internetowego np. w celu realizacji zamówienia. W zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podmioty te działają na nasze zlecenie albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania, wykaz dostawców znajdziesz na stronie internetowej naszego Serwisu internetowego pod linkiem: http://kurier36.pl/lista-dostawcow/download

 

Prawa osoby, której dane dotyczą

Na podstawie RODO masz prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych;
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych;
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • żądania przenoszenia danych osobowych.

 

Administrator danych osobowych bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

W każdym wypadku Administrator danych osobowych poinformuje Cię o takim przedłużeniu w terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia.

 

Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)

Masz prawo uzyskania od Administratora danych osobowych informacji czy Twoje dane osobowe są przetwarzane.

Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe masz prawo do:

 • dostępu do danych osobowych;
 • uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 • uzyskania kopii swoich danych osobowych.

 

Jeśli chcesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: biuro@pack-service.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego: https://kurierpalety.pl/kontakt/.

Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)

Jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych.

Masz też prawo do żądania od Administratora uzupełnienia Twoich danych osobowych.

Jeśli chcesz zażądać sprostowania danych osobowych lub ich uzupełnienia, zgłoś swoje żądanie na adres: biuro@pack-service.pl

Jeżeli dokonałeś rejestracji w Serwisie Internetowym swoje dane osobowe możesz sprostować i uzupełniać samodzielnie po zalogowaniu się w Serwisie Internetowym.

 

Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. “prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO)

Masz prawo żądania od Administratora danych osobowych usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

 • Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
 • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;
 • wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią.

 

Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych Administrator danych osobowych może przetwarzać Twoje dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym zostaniesz poinformowany/poinformowana.

Jeśli chcesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: biuro@pack-service.pl

 

 

Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – Administrator danych osobowych ograniczy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażądasz ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • Twoje dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń;
 • gdy zgłosiłeś/zgłosiłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie.

 

Jeśli chcesz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: biuro@pack-service.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego: https://kurierpalety.pl/kontakt/.

 

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:

 • przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią;
 • przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.

 

Jeśli chcesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, zgłoś swoje żądanie na adres: biuro@pack-service.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego: https://kurierpalety.pl/kontakt/.

 

Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)

Masz prawo do otrzymania od Administratora danych osobowych swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych.

Możesz również zażądać, aby to Administrator danych osobowych przesłał bezpośrednio Twoje dane osobowe innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).

Jeśli chcesz zażądać przeniesienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: biuro@pack-service.pl

 

Prawo do cofnięcia zgody

Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: biuro@pack-service.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego: https://kurierpalety.pl/kontakt/ lub skorzystać z odpowiednich funkcjonalności w Koncie.

Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

 

 

Pliki „cookies”

Informacje ogólne

Podczas przeglądania stron internetowych Serwisu internetowego są używane pliki „cookies", zwane dalej Cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w Twoim urządzeniu końcowym w związku korzystaniem ze Serwisu internetowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych Serwisu Internetowego.

Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Ciebie i dostosować Serwis internetowy indywidualnie do Twoich potrzeb.

Pliki "cookies" zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Bezpieczeństwo

Stosowane przez nas pliki "cookies" są bezpieczne dla Twoich urządzeń. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się do Twoich urządzeń poprzez pliki „cookies” wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

Rodzaje plików „cookies”

Stosujemy dwa rodzaje plików cookies:

 • Cookies sesyjne: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Twojego urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.
 • Cookies trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Twojego urządzenia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

 

Cele

Wykorzystujemy także pliki "cookies" podmiotów zewnętrznych w następujących celach:

 • prezentacji Świadectwa Zgodności – za pośrednictwem Serwisu Internetowego solidnyregulamin.pl – przez GP Kancelaria Poniatowska-Maj Strzelec-Gwóźdź sp. p. z siedzibą w Krakowie,
 • określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google Adwords, którego administratorem jest Google Inc. z siedzibą w USA.

 

Aby poznać zasady korzystania z Cookies, zalecamy zapoznanie się politykami prywatności wyżej wskazanych firm.

Cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich preferencji. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o sposobie poruszania się przez Ciebie w sieci lub czasie skorzystania ze strony internetowej.

Aby przeglądać i edytować informacje o Twoich preferencjach, gromadzonych przez sieć reklamową Google, możesz skorzystać z narzędzia zamieszczonego pod linkiem https://www.google.com/ads/preferences/.

Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi, możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez Cookies do Twojego urządzenia. Ustawienia te możesz zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach Twojego oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

Pliki do pobrania:

Formularz reklamacji usługi

Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy świadczenia usług